Statut

Statut

ACT ADIŢIONAL AL STATUTULUI

ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI

VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI

„SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR”

 

Subsemnatul, APOSTOL MARIUS, domiciliat în Judeţul Ilfov, Oraş Bragadiru, Str. Diamantului, nr. 186, sc.1, et.1, ap. 2,  posesor al cărţii de identitate seria IF nr. 335675, eliberată de SPCLEP Bragadiru, la data de 22.10.2012, CNP 1711210451541, în calitate de preşedinte şi de împuternicit al ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI „SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” (AMVV), având în vedere Procesul verbal al Adunării Generale din data de 22.03.2014, am luat hotărârea modificării şi reformulării Statutului Asociaţiei, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

STATUTUL ACTUALIZAT AL

ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI

VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI

„SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR”

(AMVVD)

 

CAPITOLUL 1

Denumirea, sediul, scopul şi durata Asociaţiei

 

Art. 1. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR”, denumită astfel conform dovezii nr. 119857 din data de 15.01.2013, eliberată de Ministerul Justiţiei, privind disponibilitatea denumirii Asociaţiei nou înfiinţate.

Art. 2. (1) ASOCIAŢIA MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI „SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” se constituie prin libera exprimare a voinţei de asociere în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, şi potrivit prezentului Statut.

(2) ASOCIAŢIA MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI „SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” este organizată şiva funcţiona în toate situaţiile în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, precum şi cu celelalte reglementări legale din România.

Art. 3. ASOCIAŢIA MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI „SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă şi are la bază principiile constituţionale ale dreptului de asociere şi reglementările legale privind asocierea şi constituirea de persoane juridice. Ea are caracter educaţional, social, cultural, ştiinţific şi umanitar.

Art. 4. Asociaţia se bazează în organizarea şi funcţionarea sa pe principiile: iniţiativei, implicării şi cooperării, voluntariatului, prieteniei, respectului şi sprijinului reciproc, transparenţei, echităţii, competenţei, responsabilităţii, principialităţii şi durabilităţii.

Art. 5. Sediul ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” este în Judeţul Ilfov, Oraş Bragadiru, Str. Diamantului, nr. 186, sc. 1, et. 1, ap. 2.

Art. 6. Asociaţia poate deschide filiale şi sucursale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau din străinătate; aceasta poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi din străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

Art. 7. Durata de funcţionare a ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” este pe termen nedeterminat.

 

CAPITOLUL 2

Scopul, obiectivele şi activităţile Asociaţiei

 

Art. 8. Membrii ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI „SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” doresc să se asocieze şi au ca scop acordarea de sprijin membrilor şi persoanelor  cu probleme medicale şi sociale deosebite, din rândul militarilor activi, veterani şi veteranilor în activitate, pensionaţi, în rezervă sau retragere, precum şi membrilor familiilor acestora şi urmaşilor acestora: soţ, soţie şi copii.

Art. 9. Pentru realizarea scopului stabilit, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor obiective:

a) promovarea spiritului de solidaritate şi întrajutorare umană, precum şi a coeziunii de grup atât în rândul personalului activ cât şi relaţionarea cu societatea civilă;

b) identificarea persoanelor din rândul militarilor veterani şi veteranilor, în activitate, pensionaţi, în rezervă sau retragere, precum şi a membrilor familiilor acestora, care întâmpină probleme medicale şi sociale deosebite;

c) atragerea fondurilor necesare sprijinirii persoanelor cu probleme medicale şi sociale deosebite;

d) reprezentarea militarilor veterani şi veteranilor atât la nivelul societăţii civile cât şi în relaţia cu organizaţii similare din ţări membre NATO şi U.E.;

e) evaluarea, analizarea, discutarea şi soluţionarea obiectivă a cazurilor identificate;

f) furnizarea de servicii socio-medicale, în condiţiile legii;

g) organizarea de cursuri, simpozioane, mese rotunde, spectacole artistice şi concursuri pe diferite teme în scopul strângerii de fonduri;

h) înfiinţarea de ateliere, cluburi,  centre de zi şi rezidenţiale, de recuperare şi îngrijire, cantine sociale pentru persoanele din rândul militarilor veterani şi veteranilor în activitate, pensionaţi, în rezervă sau retragere, precum şi pentru membri familiilor acestora;

i) informarea, îndrumarea şi ajutorarea membrilor asociaţiei pentru cunoaşterea şi promovarea drepturilor legale, orientarea şi integrarea socio-profesională prin activităţi informaţionale, educative şi cultural-artistice;

j) întreţinerea de relaţii cu publicul şi grupul ţintă în sfera puterii, a legislativului şi administraţiei la nivel central sau local precum şi în sfera audio-vizualului şi presei scrise cu privire la nevoile şi problemele cu care se confruntă persoanele din rândul militarilor veterani şi veteranilor în activitate, pensionaţi, în rezervă sau retragere, precum şi membri familiilor acestora, în vederea conştientizării opiniei publice asupra acestora;

k) promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor din rândul militarilor veterani şi veteranilor în activitate, pensionaţi, în rezervă sau retragere, precum şi a membrilor familiilor acestora, cu colectare de fonduri şi donaţii;

l) implementarea şi dezvoltarea de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe în domeniul de activitate şi în strânsă corelare cu scopul propus;

m) promovarea ideii de cunoaştere şi respectare a drepturilor omului într-o societate de consum marcată de profunde mutaţii structurale, cum este societatea românească;

n) derularea de activităţi promoţionale în vederea susţinerii sponsorizărilor;

o) implicare în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc sistemul asigurărilor de sănătate din România – prin înaintare de memorii, proiecte de lege, colaborare cu O.N.G. – uri cu domeniu de activitate asemănător, etc.

p) găsirea căilor optime de colaborare cu reţeaua unităţilor sanitare de stat şi private  în vederea soluţionării şi rezolvării cazurilor dificile;

q) colaborarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;

r) colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea misiunii;

s) cunoaşterea şi promovarea standardelor sociale şi sanitare ale Uniunii Europene având ca ţel atingerea acestora în cel mai scurt timp;

ş) mediatizarea cazurilor dificile soluţionate cu ajutorul Asociaţiei sau al altor organizaţii similare.

Art. 10. Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

a) promovarea scopului pe toate mediile şi canalele de comunicare;

b) aportul membrilor asociaţiei;

c) cooptarea de noi membri în asociaţie, prin participare directă sau voluntariat;

d) atragerea de donaţii şi fonduri de orice natură din alte mijloace legale;

e) parteneriate strategice încheiate cu firme în scopul finanţării sau cu alte organe sau organizaţii în scopul colaborării.

 

CAPITOLUL III

Membrii, drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei

 

Art. 11. Membrii:

(1) Asociaţia este compusă din:

a) Membri fondatori;

b) Membri asociaţi;

c) Membri de onoare (fără drept de vot) ;

c) Colaboratori voluntari;

d) Personal angajat, potrivit legislaţiei muncii.

(2) Membrii fondatori sunt cei proveniţi din rândul personalului militar veteran şi veteran în activitate, pensionaţi, în rezervă sau în retragere care au hotărât constituirea acestei asociaţii şi au participat la primele sale acţiuni.

(3) Membrii asociaţi sunt cei proveniţi din rândul personalului cu calitatea de militar activ, veteran sau veteran aflat în activitate, pensionaţi, în rezervă sau în retragere şi al personalului civil care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea în instituţii militare, precum şi alte persoane din afara mediului militar, utile pentru atingerea obiectivelor asociaţiei, care acceptă Statutul acesteia şi solicită, în scris, obţinerea calităţii de membru, după înfiinţarea asociaţiei.

(4) Membrii de onoare pot fi personalităţi de seamă din România sau din străinătate, la propunerea Consiliului Director.

(5) Pot deveni membri asociaţi cetăţeni români sau străini care depun o adeziune scrisă în acest sens, se angajează că vor plăti cotizaţia şi că vor activa în spiritul statutului şi al programului aprobat.

(6) Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director şi după achitarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs. Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei.

(7) Calitatea de membru al asociaţiei (asociat) încetează prin deces, prin solicitarea în scris a retragerii, prin neplata cotizaţiei timp de un an sau prin excludere.

(8) Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puţin doi membri ai asociaţiei şi se hotărăşte conform regulamentului Asociaţiei.

(9) Membrii şi membrii fondatori ai Asociaţiei achită o taxă de înscriere precum şi o cotizaţie periodică stabilită de către Consiliul Director.

 

Art. 12. Drepturile membrilor  

Membrii ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI „SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR”au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;

b) să fie delegat sau delegatar în cadrul asociaţiei;

c) să participe la şedinţele Adunării Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor de interes general ale asociaţiei;

d) să fie informaţi periodic sau la cerere despre activitatea desfăşurată de organele de conducere;

e) să participe la toate activităţile interne şi internaţionale organizate de asociaţie;

f) să colaboreze la publicarea unor materiale în presa militară centrală şi locală a Ministerului Apărării Naţionale;

g) să se retragă din asociaţie;

h) să solicite şi să beneficieze de ajutoare materiale pentru probleme medicale şi sociale deosebite.

Art. 13. Obligaţiile membrilor 

Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezentului statut şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei şi să dea tot sprijinul pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia;

b) să-şi achite cotizaţia stabilită de Consiliul Director;

c) să acţioneze pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse;

d) să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei, sau cu ocazia activităţilor organizate de aceasta, activităţi de propagandă politică în favoarea sau defavoarea vreunui partid sau formaţiune politică.

 

CAPITOLUL IV

Organele de conducere ale Asociaţiei

 

Secţiunea I

Art. 14. Structura organizatorică a Asociaţiei este următoarea:

a) Organul de conducere al ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” este Adunarea Generală a Asociaţiei, alcătuită din totalitatea asociaţilor.

b) Organul executiv al ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI ETERANILOR CU DIZABILITĂŢI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” este Consiliul Director;

c) Organul de control al ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” este Comisia de cenzori;

d) Organele de reprezentare ale ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” sunt Preşedintele şi Vicepreşedinţii Asociaţiei.

 

            Secţiunea a II a

Art. 15. Şedinţele Adunării Generale.

Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară, şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii Asociaţiei, membri având dreptul să delege preşedinţii sucursalelor cu mandat expres şi limitat având în vedere ordinea de zi.

Art. 16. Convocarea Adunării Generale

(1) Data la care se convoacă Adunarea Generala ordinară se stabileşte de către Consiliul Director sau de cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor şi se comunică cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise transmise prin poştă sau e-mail, prin publicarea anunţului pe internet pe site-ul Asociaţiei şi pe reţelele de socializare.

(2) Adunarea Generală Extraordinară se convoacă la iniţiativa Consiliului Director sau a cel puţin 1/2 din numărul asociaţilor şi data se anunţă cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii prin înştiinţări scrise transmise prin poştă sau e-mail, prin publicarea anunţului pe internet pe site-ul Asociaţiei şi pe reţelele de socializare.

Art. 17. Atribuţiile Adunării Generale

(1) Adunarea Generală are următoarele atribuţii;

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea şi revocarea cenzorului (membrilor comisiei de cenzori);

e) modificarea actului constitutiv şi a statutului;

f) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

g) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

(2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot, membri având dreptul să delege preşedinţii sucursalelor cu mandat expres şi limitat având în vedere ordinea de zi. În caz de paritate, preşedintele Asociaţiei decide.

 

Secţiunea a III a

Art. 18. Consiliul Director

(1) Consiliul Director este organul executiv al ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI „SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” şi este compus dintr-un număr impar de membri, minimum trei şi maximum şapte. Preşedintele conduce Consiliul Director.

(2) Consiliul Director are în structură:

a) Preşedinte;

b) 2 Vicepreşedinţi:

b1) Vicepreşedinte – Director de proiecte însărcinat cu coordonarea proiectelor şi menţinerea relaţiilor cu sucursalele Asociaţiei;

b2) Vicepreşedinte – Director de imagine însărcinat cu menţinerea relaţiei cu publicul;

c) 2 membri.

(3) Pe lângă Consiliul Director al Asociaţiei funcţionează aparatul tehnic administrativ format din:

i) Administrator;

ii) Secretar.

(4) Consiliul Director conduce întreaga activitate a Asociaţiei şi duce la îndeplinire toate hotărârile Adunării Generale.

(5) Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 ani de  la data alegerii lor de către Adunarea Generală. Alegerea membrilor Consiliului Director se realizează de către Adunarea Generală a asociaţilor convocată cu 3 luni înainte de expirarea mandatelor.

(6) În cazul în care unul dintre membri Consiliului Director nu îşi mai poate îndeplini mandatul datorită decesului, demisiei sau a altor cauze de indisponibilitate, Consiliul Director poate decide cooptarea în rândurile sale a unui alt membru care va asigura interimatul până la prima Adunare Generală sau până la încetarea cauzei de indisponibilitate, atunci când aceasta este temporară.

Art. 19. Şedinţele Consiliului Director

Consiliul Director se întruneşte semestrial în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţelor este de 3 membri.

Art. 20. Atribuţiile Consiliului Director

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi în exercitarea competenţei sale, are următoarele atribuţii:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;

d) aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauză sau la cererea a cel puţin doi membri ai Asociaţiei;

e) poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al Asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;

f) hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut sau stabilite de Adunarea Generală.

h) coordonează sucursalele Asociaţiei prin Vicepreşedintele – Director de proiecte.

 

Secţiunea a IV a

Art. 21. Activitatea de control

(1) Activitatea de control a gestiunii patrimoniului şi a activităţii economico-financiare a Asociaţiei este asigurată de Comisia de cenzori, aleasă de Adunarea Generală, compusă din trei membri. Din Comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al Asociaţiei şi un expert contabil.

(2) Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului Asociaţiei.

(3) În realizarea competenţelor sale Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

(4) Sarcinile concrete şi modul de desfăşurare a activităţii de control a Asociaţiei sunt stabilite conform regulamentului Asociaţiei.

 

Secţiunea a V a

Art. 22. Preşedintele

(1) Preşedintele ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;

b) coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei;

c) conduce Consiliul director şi prezidează Adunarea generală;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală;

(2) În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, Vicepreşedintele – Director de proiecte exercită atribuţiile acestuia.

 

Secţiunea a VI a

Art. 23. Sucursalele

(1) Membrii asociaţiei se constituie în sucursale, fără personalitate juridică, înfiinţate la nivel de unitate/cazarmă/mare unitate/garnizoană, conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

            (2) Sucursalele au următoarele atribuţii:

a) reprezintă Asociaţia în faţa oricărei persoane fizice sau juridice, instituţie publică, agent economic, autoritate publică locală sau centrală, etc.;

b) încheie acte juridice în numele Asociaţiei şi pe seama acesteia, în vederea atragerii de fonduri în contul bancar al asociației (contracte de sponsorizare, contracte de donaţie, etc.);

c) distribuie şi strâng formularele tip pentru virarea  a 2% din impozitul pe venit în contul asociaţiei şi ulterior le trimit către Consiliul Director al Asociaţiei;

d) distribuie şi strâng cererile de adeziune şi ulterior le trimit către Consiliul Director al Asociaţiei;

e) planifică, organizează, coordonează, conduc şi semnează orice fel de documente juridice necesare desfăşurării de evenimente caritabile sau manifestări cultural – artistice în beneficiul Asociaţiei (contracte de închiriere, contracte de prestări servicii, etc.);

f) identifică nevoile de sprijin pe plan local şi le soluţionează în măsura posibilităţilor conform statutului asociaţiei sau le aduc la cunoştinţa membrilor asociaţiei în cadrul Adunării Generale sau Consiliului Director;

g) orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală prin hotărâre.

 

CAPITOLUL V

Patrimoniul Asociaţiei

 

Art. 24. (1) Asociaţia are patrimoniu propriu, privat, distinct şi indivizibil, ce poate fi format din următoarele categorii de bunuri:

a) bunuri imobile;

 b) bunuri mobile constând în:

– mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;

– obiecte de inventar;

– mijloace circulante, orice alte drepturi si obligaţii conform legii;

 c) mijloace băneşti.

(2) Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI „SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” este de 900 RON, constituit prin depozit bancar, alcătuit din aportul în bani al membrilor fondatori, de câte 300 RON fiecare.

(3) Mijloacele materiale necesare activităţii ”ASOCIAŢIEI MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” se realizează prin taxe de înscriere, cotizaţii, sprijin din partea unor persoane fizice sau juridice, sponsorizări, donaţii, legate, încasări din manifestările proprii, editură, înregistrări, difuzare, multiplicare, drepturi de autor cedate, dobândă din depunerile proprii şi orice alte surse conform legislaţiei în vigoare.

(4) Administrarea patrimoniului se efectuează conform legislaţiei României.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

Alte prevederi

 

Art. 25. Dizolvarea şi lichidarea

(1) ASOCIAŢIA MILITARILOR VETERANI ŞI VETERANILOR CU DIZABILITĂŢI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR” poate fi dizolvată prin lege sau prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei adoptată cu 2/3 din voturile membrilor săi. În acest caz lichidarea se va face conform legislaţiei României, iar destinaţia patrimoniului va fi stabilită de către Adunarea Generală.

(2) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu pot fi transmise către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Art. 26. Modificarea statutului

Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale.

Art. 27. Asociaţia are siglă, sigiliu şi însemne proprii.

Art. 28. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată.

 

Prezentul statut a fost redactat în limba română, în 6 exemplare, toate modificările fiind aprobate în unanimitate în cadrulAdunării Generale a Asociaţiei din data de 22.03.2014 şi intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Cornetu din Jud. Ilfov.

 

APOSTOL MARIUS

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *