Drepturile veteranilor de teatre de operații

 

Pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei care a participat la acţiuni militare şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, în 2006, a intrat în vigoare OUG nr. 82.

Aceasta a fost modificată și completată în mai multe rânduri, prin OUG nr. 71/2008, Legea nr. 41/2009, Legea nr. 150/2014 și Legea nr. 81/2016.

Acţiunile militare la care participă personalul armatei, prevăzute în ordonanță și în Legea nr. 121/2011, sunt:

 • de apărare colectivă în cadrul NATO sau de asigurare a securității statelor membre ale Uniunii Europene;
 • de răspuns la crize;
 • de pace;
 • de asistență umanitară;
 • exerciții, antrenamente, ceremoniale și alte activități conexe organizate în țară și în afara teritoriului statului român, în vederea pregătirii și participării la misiunile și operațiile menționate;
 • pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste;
 • de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave;
 • alte misiuni cu potenţial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, desfăşurate pe teritoriul statului român.

Conform prevederilor Codului fiscal, de la art. 456 lit. p) și 464 lit. u), personalul armatei care participă la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv, militarii și civilii invalizi, precum și urmaşii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acţiuni militare (copiii până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi soţia/soţul supravieţuitoare/supravieţuitor, dacă aceasta/acesta nu s-a recăsătorit) beneficiază de scutire de la plata impozitului pe terenurile aflate în proprietate sau coproprietate și a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietate sau coproprietate.

Pentru a beneficia de acest drept, cei în cauză trebuie să solicite comandantului unității/ centrului militar eliberarea unei adeverințe care să ateste că este veteran.

Aceasta, împreună cu o copie de pe cartea de identitate și legitimația de veteran, trebuie depusă la administrația fiscală de care aparține pentru a fi luat în evidență.

Veteranilor care nu sunt invalizi și răniți ori care nu au dobândit afecţiuni fizice sau psihice li se pot acorda decoraţii, distincţii militare şi civile, precum şi titluri onorifice. De asemenea și cei cărora li s-a acordat titlul onorific de «Veteran» prin hotărâre a Guvernului, pentru acte exemplare de curaj şi devotament săvârşite pe timpul participării la acţiuni militare, au dreptul la:

 • scutirea de la plata abonamentului lunar standard în reţelele de telefonie;
 • 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe calea ferată sau 12 călătorii interne dus-întors gratuite cu mijloacele de transport în comun rutiere ori 12 călătorii interne dusîntors gratuite pe căile fluviale, la alegere, într-un an calendaristic;
 • gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafaţă şi subteran.

Cei cărora le-au fost conferite decoraţii din sistemul naţional de decoraţii al României, pentru merite pe timpul participării la acţiuni militare, au drepturile: scutirea de la plata abonamentului lunar standard în reţelele de telefonie; gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafaţă şi subteran.

Cei care au participat, cel puţin 2 ani neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare şi au obţinut în această perioadă calificative de cel puţin «foarte bun» în aprecierea de serviciu, respectiv punctaj maxim în evaluarea anuală, au dreptul la scutirea de la plata abonamentului lunar standard în reţelele de telefonie.

De drepturile menționate mai sus beneficiază şi veteranii care au fost transferaţi la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Scutirea de la plata abonamentului lunar standard în reţelele de telefonie se acordă pentru un singur post telefonic, prin decontarea tarifului de abonament înscris în factura emisă de operatorul de telefonie respectiv, în cuantumul înscris în aceasta.

Decontarea tarifului de abonament telefonic, decontarea contravalorii a 12 călătorii interne dus-întors și decontarea abonamentului/abonamentelor pe mijloacele de transport în comun, de suprafaţă şi subteran, din localitatea de domiciliu ori din garnizoana în care îşi desfăşoară activitatea se asigură de către:

 • unitatea militară în care este încadrat personalul armatei;
 • centrul militar pe raza căruia domiciliază, pentru personalul armatei care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale sau s-a transferat la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Decontarea se efectuează lunar, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-au depus documentele, pe baza unui dosar personal.

Militarii și civilii invalizi, răniții, precum şi cei care au dobândit afecţiuni fizice beneficiază de următoarele drepturi:

 • tratament în ţară sau în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului şi al cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apărării Naţionale;
 • tratament de recuperare gratuit în instituţii medicale de profil;
 • asistenţă pentru reconversie profesională şi reintegrare în muncă pentru invalizii de gradul III;
 • orteze, proteze, produse medicale ortopedice şi alte produse şi dispozitive medicale gratuite, precum şi repararea şi înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist;
 • dreptul de a primi şi purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere;
 • scutirea de la plata abonamentului lunar standard în reţelele de telefonie;
 • 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe calea ferată sau 12 călătorii interne dus-întors gratuite cu mijloacele de transport în comun rutiere ori 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe căile fluviale, la alegere, într-un an calendaristic;
 • gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafaţă şi subteran.

Veteranii care au dobândit afecțiuni psihice beneficiază de aceleași drepturi, cu excepția celui de a primi şi purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere. La cererea personalului armatei invalid în urma participării la acțiuni militare sau a persoanelor în grija cărora se află acesta, Ministerul Apărării Naţionale poate asigura servicii de îngrijire personală, integrat cu alte servicii, într-un centru de asistenţă socială.

Personalul armatei care, în urma participării la acţiuni militare, a fost încadrat în grad de invaliditate beneficiază de acordarea unei indemnizaţii lunare de invaliditate, astfel:

 • pentru gradul I de invaliditate, două solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, două câştiguri salariale medii brute;
 • pentru gradul II de invaliditate, 1,5 solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, 1,5 câştiguri salariale medii brute;
 • pentru gradul III de invaliditate, o soldă de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, un câştig salarial mediu brut.

Indemnizaţia de invaliditate poate fi cumulată cu pensia sau solda/salariul obţinut, în cazul în care desfăşoară activitatea ca angajaţi, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activităţi în scop lucrativ. Personalul armatei încadrat în gradul I de invaliditate beneficiază și de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu câştigul salarial mediu brut.

Se conferă titlul onorific de «Veteran» personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, cel puţin 4 luni, neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare de tipul celor menționate mai sus.

Militarilor și civililor invalizi, precum și răniților în urma rănirilor, afecţiunilor fizice şi/sau psihice, dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare, li se conferă titlul onorific de «Veteran» indiferent de durata participării.

Titlul onorific de «Veteran» se poate acorda, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale, şi personalului care, pe timpul participării la acţiuni militare, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj şi devotament, indiferent de durata participării, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor de luptă sau în ordinul de zi pe unitate.

Calitatea de «Veteran» este atestată şi evidenţiată prin legitimaţia eliberată de Ministerul Apărării Naţionale. Pentru a obține titlul de «Veteran», cei îndreptățiți trebuie să adreseze o cerere comandantului/şefului unităţii militare în care își desfășoară activitatea sau centrului militar zonal/judeţean/de sector, în cazul celor care au încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale sau s-au transferat la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Conținutul cererii este următorul: „Vă adresez rugămintea de a dispune demersurile necesare pentru a-mi fi conferit titlul onorific de «Veteran», în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.

Menţionez că am participat la următoarele acţiuni militare: …(ţara, tipul de acţiune militară, perioada, baza legală). Faţă de cele prezentate, rog dispuneţi.”

La cererea respectivă se anexează:

 • o fotografie tip 3/4 (în uniformă militară de oraş sau la costum cu cravată, după caz);
 • copie de pe cartea de identitate.

De asemenea, după caz, se mai anexează:

 • extrase din ordinul de zi pe unitate sau din jurnalul acţiunilor militare/de luptă;
 • acte de constatare/de cercetare/de investigare a catastrofei/accidentului/evenimentului;
 • alte documente doveditoare eliberate de structurile prevăzute la art. 81 din normele metodologice;
 • certificat medical care atestă rănirea; certificat sau decizie medicală privind încadrarea într-un grad de invaliditate;
 • copii după brevetele sau atestatele prin care au fost conferite decoraţii naţionale/străine sau distincţii militare/civil.